سامانه نظر سنجی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کد ملی نام ونام خانوادگی نام دانشکده سمت
فرم نظر سنجی از مراجعین (دانشجو ، دانش آموخته ، هیات علمی )
  
1
آیا قبل از مراجعه و مطرح کردن درخواست خود از گردش انجام فرآیند مورد نظر به صورت حضوری یا غیر حضوری ، اطلاعات کسب کرده اید؟


2
آیا قبل از مراجعه و مطرح کردن درخواست خود از گردش انجام فرآیند مورد نظر به صورت حضوری یا غیر حضوری ، اطلاعات کسب کرده اید؟


3
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام اقدام مورد نیاز شما ارائه شده است؟


4
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام اقدام مورد نیاز شما ارائه شده است؟


5
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟


6
خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟7
در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنید؟8
آیا اطلاعات لازم از آیین نامه ها و مقررات آموزش و فارغ التحصیلی در تابلو معاونت آموزش نصب شده است؟


9
آیا فضای فیزیکی و امکانات اداری مناسب در مدت انتظار شما تامین شده است؟


10
آیا گردش کار انجام فرآیند مورد نظر شما و مدارک لازم ، اطلاع رسانی شده است؟